foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Ani Vášmu dieťaťu sa nechce učiť anglický jazyk? Gramatika je otravná a nové slovíčka sú len memorovanie?
Prihláste ho do našej detskej jazykovej školy v Senici a hodiny angličtiny sa pre neho stanú príjemným spestrením dňa.


Naše lekcie sú určené pre maximálne 8 detí v skupine. Lektor má čas venovať sa každému dieťaťu individuálne.
Naše lekcie sú dynamické. Deti sa nestihnú začať nudiť a už je tu koniec.
Naše lekcie sú plné zábavy. Bavíme sa o živote v zahraničí, high-tech technológiách, popstar...
Naše lekcie sú efektívne. Nové vedomosti deti nielen získavajú, ale si ich aj neustále utvrdzujú.
Naše lekcie sú interaktívne. Učebnice s interaktívnou podporou, úlohy na internete - využívame nové technológie.
Naše lekcie sú určené pre praktický život. Je dôležité vedieť sa dorozumieť vo svete.
Naše lekcie sú plánované. Postupujeme podľa vopred vypracovaných osnov, ktoré zabezpečujú neustály rast vedomostí.
Naše lekcie sú v 5 vedomostných úrovniach. Žiak bude v skupine, kde budú mať všetci rovnaké vstupné vedomosti.
Naše lekcie tvoria kontinuálny systém štúdia angličtiny pre deti od 5 do 16 rokov.

Dieťa postupne zvyšuje svoju jazykovú úroveň. Štúdium ukončí Cambridge skúškou PET a tým získa medzinárodne uznávaný doklad o znalosti angličtiny.

Čo ponúkame:

Starším deťom ponúkame možnosť kvalitnej prípravy na medzinárodne uznávanú skúšku PET. Na vykonanie tejto skúšky budú pripravené po absolvovaní 5 stupňového štúdia anglického jazyka na úrovni Teen.

 • Počas štúdia na úrovni Teen naši lektori poskytujú žiakom dôkladné objasnenie anglickej gramatiky. Novozískané vedomosti si upevňujú na mnohých cvičeniach, článkoch, rozhovoroch. Žiak postupne získa vedomosti od úplného začiatočníka po úroveň potrebnú na plynulú komunikáciu v bežnom živote. Po absolvovaní tohot kurzu bude mať vedomosti na úrovni B2-pokročilý.
 • V učebnici More! študujú žiaci nielen cudzí jazyk. V častiach " Learn MORE through English" získavajú medzipredmetové vedomosti. Napríklad z matematiky, biológie, histórie...
 • V častiach "Learn MORE about culture" zisťujú ako sa žije v anglicky hovoriacich krajinách.
 • "Learn MORE for pleasure" motivuje študentov k čítaniu. Spočiatku čítajú komiksy, jednoduché texty, básne. Neskôr pribudnú texty s rôznymi informáciami. Študentov zaujmú natoľko, že im ani nevadí, že je článok v anglickom jazyku.
 • K učebnici je priložený interaktívny CD-ROM, ktorý umožňuje upevňovanie získaných vedomostí nielen v učebni, ale aj v pohodlí domova.
 • Spolu s učebnicou angličtiny More! študent získa svoj unikátny kód k Cyber Homework. Je to interaktívny nástroj pre žiakov, ktorý im umožňuje vypracovať a odovzdať domáce úlohy online. Na internete sa dozvedia, ktoré domáce úlohy majú a dokedy je potrebné ich odovzdať. Na vyplnanie domácej úlohy im bude stačiť domáci počítač alebo tablet s pripojením na internet.
 • Učivo je žiakom dôkladne zopakované v pravidelných intervaloch. Následne sú žiaci testovaní a Vy budete o výsledkoch samozrejme informovaní.

Postupný rast získaných vedomostí:

Úroveň Popis znalostí Kurz

Starter/Beginner

Študent nemá žiadnu znalosť angličtiny.Učí sa základnú slovnú zásobu a gramatiku, anglickú výslovnosť, odpovedať na jednoduché osobné otázky (meno, bydlisko, vek...) Child 1
Child 2

Elementary (A1)

Študent ovláda základnú slovnú zásobu a gramatiku, ovláda anglickú výslovnosť. Pasívne chápe hovorenému a napísanému textu, ktorý sa týka osobných infomácií a každodenných situácií. Dokáže jednoducho odpovedať na základné osobné otázky a otázky z každodenného života (rodina, záľuby, domov...). Dokáže používať anglický jazyk na získanie základných informácií (spýtať sa na cestu, rozhovor v obchode), vie klásť jednoduché otázky.

Child 3

Child 4

Teen 1

Pre-Intermediate (A2)

Študent chápe hovorenému a písanému textu v základných životných oblastiach. Dokáže na tieto témy konverzovať. Dokáže sa v bežnom živote dohovoriť v zahraničí. Vie rozprávať o svojich zážitkoch, plánoch. Môže vysvetliťsvoje jednanie ústne aj písomne.Jeho hovorová angličtina je plynulejšia a písomný prejav komplexnejší. Dokáže používať jednoduché súvetia, jeho slovná zásoba sa rozširuje. Môže absolvovať skúšku KET (Key English Test)

Teen 2

 

Teen 3

Intermediate (B1)

Študent rozumie hlavným myšlienkam neznámeho textu v písomnej aj ústnej forme. Dokáže spontánne reagovať v rozhovore s rodeným Angličanom. Jeho hovorová angličtina je takmer plynulá. Dokáže sa plynulo vyjadrovať v písomnej forme, vyjadriť svoj názor na aktuálne problémy. Rozlišuje formálnu a neformálnu reč. Môže absolvovať skúšku PET (Preliminary English Test)

Teen 4


Teen 5

Zradenie do správnej jazykovej úrovne:

Pre mladšie deti od 5 do 10 rokov sú určené jazykové kurzy angličtiny Child.
Pre starších žiakov od 10 do 15 rokov ponúkame jazykové kurzy angličtiny Teen.
Podľa veku zaradíme dieťa do jazykovej triedy pre mladšie alebo staršie deti. Je dôležité, aby bolo dieťa zaradené do správnej vedomostnej úrovne. Do jednotlivých vedomostných úrovní zaraďujeme deti podľa výsledkov ústneho alebo písomného testu.
Pri starších deťoch používame na zaradenie písomný test, ktorý v prípade potreby doplníme jednoduchými ústnymi otázkami. Na základe dosiahnutých výsledkov vyberieme optimálnu jazykovú úroveň Teen1 až Teen5.

Jazykové úrovne:

Starším žiakom ponúkame 5 jazykových úrovní - Teen 1, Teen 2, Teen 3, Teen 4, Teen 5.

Teen 1 Pre žiakov od 10 rokov, ktoré už poznajú základy anglického jazyka. Vzdelávací plán.
Teen 2 Pre žiakov, ktoré ovládajú základnú anglickú gramatiku a jednoduchú slovnú zásobu. Vzdelávací plán.
Teen 3 Anglický jazyk na tejto úrovni (A2-mierne pokročilí) ovládajú žiaci, ktoré končia bežnú základnú školu. Vzdelávací plán.
Teen 4 Žiaci už vedia takmer plynulo komunikovať v anglickom jazyku v bežnom živote. Vzdelávací plán.
Teen 5 Študent porozumie aj neznámeho textu. Dokáže sa dohovoriť s rodeným Angličanom. Môže absolvovať skúšku PET (Preliminary English Test). Vzdelávací plán.

Výuka:

Deťom je objasnené používanie anglickej gramatiky, postupne si rozširujú slovnú zásobu.
Svoje vedomosti si neustále upevňujú na množstve cvičení, dialógov, hier a ďalších aktivít. Na nudu nie je čas.
Deti budú získavať nové vedomosti z rôznych oblastí života v anglickom jazyku. Dozvedia sa zaujímavosti, o ktorých možno ešte nepočuli - z astronómie, zemepistu, matematiky, informatiky...
Napredovanie žiaka je pravidelne overované formou testov. O štúdijných výsledkoch budete pravidelne informovaní.

Interaktívna výuka:

Počas celej výučby používame plnú interaktívnu podporu a rôzny doplnkový materiál.
Deti aktívne využívajú interaktívnu tabuľu so softvérom určeným na výuku anglického jazyka. Môžu sa na tabuli nielen učiť, ale aj hrať. A tak načerpávať nové vedomosti v uvoľnenej atmosfére.
Deti milujú rôzne "technické hračky". Preto ich výuka na interaktívnej tabuli veľmi upútava.

Aktuality z jazykového kurzu na webe:

Pokroky vo výuke je možné sledovať na www stránkach jednotlivých kurzov. Tu sa po každej lekcii dozviete:

 • čo sa Vaše deti naučili
 • ako sa im na lekcii darilo
 • čo by si mali doma zopakovať
 • zadanie domácej úlohy...

Ak Vám niečo nebude zrozumiteľné, môžete osloviť priamo lektora.

Hodnotenie:

Hodnotenie staršieho žiaka je veľmi dôležité. Dáva spätnú väzbu od lektora smerom k žiakovi a jeho rodičom. Na základe priebežného hodnotenia je možné podchytiť prípadné nedostatky na počiatku problému. Týmto spôsobom sa snažíme vyhnúť jeho prehlbovaniu v budúcnosti.
Po každej vyučovacej hodine lektor vyhodnotí aktivitu žiaka a urobí o tomto zápis do žiackej knižky. Toto hodnotenie zároveň slúži rodičom na sledovanie dochádzky.
Žiaci sú pravidelne ústne skúšaní a následne neformálne hodnotení zápisom v žiackej knižke.
Zároveň po ukončení lekcie nasleduje test, ktorým lektor overí hĺbku vedomostí. Ak je to potrebné, treba sa k problematickému učivu vrátiť.
Žiaci dostanú počas školského roka niekoľko opakovacích testov. Je dôležité, aby sme sa uistili, že získané vedomosti z angličtiny nezabudli a stále ich vedia aktívne používať. Samozrejme všetky testy sú hodnotené a o výsledkoch sú rodičia informovaní zápisom v žiackej knižke.
Na konci každého polroka sú deti ohodnotené. V polročného hodnotení sa odzrkadľuje aktivita na hodinách a získané vedomosti z anglického jazyka. Zároveň hodnotenie slúži na určenie optimálnej formy vzdelávania dieťaťa v budúcnosti.

Učebný materiál žiaka:

Pri výučbe jazykovej úrovne Teen pracujeme so sadou učebného materiálu More!. Sada pre žiaka obsahuje učebnicu, interaktívne CD, unikátny kód k Cyber Homework a pracovný zošit s CD, ktoré odporúčame zakúpiť si pri zápise do kurzu. Aktuálne ceny študijného materiálu nájdete tu.

Čas a frekvencia vyučovania:

Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách počas školského roka. Vyučovanie neprebieha v čase riadnych školských prázdnin.
Lekcia trvá 60 minút.
Vyučovanie je 2 krát týždenne.
Rodičia deti záväzne prihlasujú na jazykový kurz na jeden školský rok.
Zápis do kurzov sa uskutoční pred začiatkom prvého polroka až do naplnenia kurzov.
Aktuálne ceny a termíny kurzov.

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.