Detský kurz: Teen 10 - 15 rokov

Čo ponúkame:

 • Počas štúdia na úrovni Teen naši lektori poskytujú žiakom dôkladné objasnenie anglickej gramatiky. Novozískané vedomosti si upevňujú na mnohých cvičeniach, článkoch, rozhovoroch. Žiak postupne získa vedomosti od úplného začiatočníka po úroveň potrebnú na plynulú komunikáciu v bežnom živote. Po absolvovaní tohot kurzu bude mať vedomosti na úrovni B2-pokročilý.
 • V učebnici More! študujú žiaci nielen cudzí jazyk. V častiach " Learn MORE through English" získavajú medzipredmetové vedomosti. Napríklad z matematiky, biológie, histórie...
 • V častiach "Learn MORE about culture" zisťujú ako sa žije v anglicky hovoriacich krajinách.
 • "Learn MORE for pleasure" motivuje študentov k čítaniu. Spočiatku čítajú komiksy, jednoduché texty, básne. Neskôr pribudnú texty s rôznymi informáciami. Študentov zaujmú natoľko, že im ani nevadí, že je článok v anglickom jazyku.
 • K učebnici je priložený interaktívny CD-ROM, ktorý umožňuje upevňovanie získaných vedomostí nielen v učebni, ale aj v pohodlí domova.
 • Spolu s učebnicou angličtiny More! študent získa svoj unikátny kód k Cyber Homework. Je to interaktívny nástroj pre žiakov, ktorý im umožňuje vypracovať a odovzdať domáce úlohy online. Na internete sa dozvedia, ktoré domáce úlohy majú a dokedy je potrebné ich odovzdať. Na vyplnanie domácej úlohy im bude stačiť domáci počítač alebo tablet s pripojením na internet.
 • Učivo je žiakom dôkladne zopakované v pravidelných intervaloch. Následne sú žiaci testovaní a Vy budete o výsledkoch samozrejme informovaní.

Postupný rast získaných vedomostí:

Zradenie do správnej jazykovej úrovne:

Jazykové úrovne:

Výuka:

Interaktívna výuka:

Aktuality z jazykového kurzu na webe:

 • čo sa Vaše deti naučili
 • ako sa im na lekcii darilo
 • čo by si mali doma zopakovať
 • zadanie domácej úlohy...

Hodnotenie:

Učebný materiál žiaka:

Čas a frekvencia vyučovania: