foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Chcete aby sa Vaše dieťa začalo učiť cudzí jazyk spolu s materinským jazykom?
V jazykovej škole JAKOLA ponúkame špeciálny program pre deti, ktoré ešte nevedia čítať a písať. A napriek tomu už začínajú komunikovať v angličtine.

Naše lekcie sú určené pre maximálne 8 detí v skupine. Lektor venuje dostatok pozornosti každému.
Naše lekcie sú dynamické. Určite nesedíme celú hodinu za stolom.
Naše lekcie sú plné zábavy. Spievame pesničky, robíme divadlo, hráme hry.
Naše lekcie sú efektívne. Kladieme dôraz na pravidelné opakovanie získaných vedomostí.
Naše lekcie sú interaktívne. Deti milujú výučbu na interaktívnej tabuli, na ktorá s nimi priamo komunikuje.
Naše lekcie sú určené pre praktický život. Je dôležité vedieť sa dorozumieť v každodennom živote.
Naše lekcie sú plánované. Postupujeme podľa osnov, ktoré zabezpečujú neustály rast vedomostí.
Naše lekcie sú v 2 vedomostných úrovniach. Dieťa zaradíme podľa veku a vedomostí.
Naše lekcie tvoria kontinuálny systém štúdia angličtiny pre deti od 5 do 16 rokov.

Dieťa postupne zvyšuje svoju jazykovú úroveň. Štúdium ukončí Cambridge skúškou PET a tým získa medzinárodne uznávaný doklad o znalosti angličtiny.

Čo ponúkame:

Malé deti sa stretávajú s opičkou Monkey, ktorá rozumie len po anglicky. Opička patrí chlapcovi menom Rocket. Rocket spolu so svojimi kamarátmi Star, Twig a Melody zažívajú situácie z ich reálneho života, ktoré sú deťom veľmi blízke. Počas lekcií sa deti naučia veľa pesničiek a riekaniek. Deti majú k dispoziícii aj jednoduché DVD nahrávky. Pre rodičov je vydavateľstvo Oxford University Press pripravilo komplenú podporu na www stránke. Tam si spolu so svojimi ratolesťami môžu opakovať učivo. Po absolvovaní tohoto kurzu je dieťa plne pripravené na bezproblémové štúdium na úrovni Child.

 • Maximálny počet detí v jednej miniskupine je 8. Pri tomto počte sa dokáže lektor počas každej vyučovacej hodiny venovať každému dieťaťu individuálne. Zároveň je učenie v malej skupinke pre deti zaujímavé.
 • Základom vyučovania malých deti jsú hry, pesničky, riekanky...
 • Lektor používa množstvo materiálov, ktorými sú deti fascinované - opicu Monkey, farebné kartičky, DVD nahrávky...
 • Nové slová sú deťom prestavované pomocou farebných kariet. Deťom zafixuje nová slovná zásoba. Každé dieťa má vlastnú sadu kariet, vhodnú aj pre domáce opakovanie
 • Deti sledujú príbehy na DVD. Postupne opakujú vety svojich hrdinov a tak získavajú komunikačné schopnosti v angličtine
 • Lekcie sú oživené množstvom piesní, ktoré sa viažu na preberané učivo. Počas spievania sa deti pohybujú a tak naznačujú slová piesne. Aj toto slúži na upevňovanie nových vedomostí.
 • Na základe DVD príbehov deti nacvičia divadelné predstavenia.
 • A na pozadí týchto činností neustále študujú cudzí jazyk. Všetky aktivity sú zamerané tak, aby deti postupne získali vedomosti a sebavedomie na komunikáciu v anglickom jazyku.

Postupný rast získaných vedomostí:

Úroveň Popis znalostí Kurz

Starter/Beginner

Študent nemá žiadnu znalosť angličtiny.Učí sa základnú slovnú zásobu a gramatiku, anglickú výslovnosť, odpovedať na jednoduché osobné otázky (meno, bydlisko, vek...)

 

Play 1

Play 2

Child 1
Child 2

Elementary (A1)

Študent ovláda základnú slovnú zásobu a gramatiku, ovláda anglickú výslovnosť. Pasívne chápe hovorenému a napísanému textu, ktorý sa týka osobných infomácií a každodenných situácií. Dokáže jednoducho odpovedať na základné osobné otázky a otázky z každodenného života (rodina, záľuby, domov...). Dokáže používať anglický jazyk na získanie základných informácií (spýtať sa na cestu, rozhovor v obchode), vie klásť jednoduché otázky.

Child 3

Child 4

Teen 1

Pre-Intermediate (A2)

Študent chápe hovorenému a písanému textu v základných životných oblastiach. Dokáže na tieto témy konverzovať. Dokáže sa v bežnom živote dohovoriť v zahraničí. Vie rozprávať o svojich zážitkoch, plánoch. Môže vysvetliťsvoje jednanie ústne aj písomne.Jeho hovorová angličtina je plynulejšia a písomný prejav komplexnejší. Dokáže používať jednoduché súvetia, jeho slovná zásoba sa rozširuje. Môže absolvovať skúšku KET (Key English Test)

Teen 2

 

Teen 3

Intermediate (B1)

Študent rozumie hlavným myšlienkam neznámeho textu v písomnej aj ústnej forme. Dokáže spontánne reagovať v rozhovore s rodeným Angličanom. Jeho hovorová angličtina je takmer plynulá. Dokáže sa plynulo vyjadrovať v písomnej forme, vyjadriť svoj názor na aktuálne problémy. Rozlišuje formálnu a neformálnu reč. Môže absolvovať skúšku PET (Preliminary English Test)

Teen 4


Teen 5

Zradenie do správnej jazykovej úrovne:

Pre malé deti od 4 do 6 rokov máme pripravené jazykové kurzy angličtiny Play.
Pre mladšie deti od 6 do 10 rokov sú určené jazykové kurzy angličtiny Child.
Pre starších žiakov od 10 do 15 rokov ponúkame jazykové kurzy angličtiny More.
Podľa veku zaradíme dieťa do jazykovej triedy pre mladšie alebo staršie deti. Je dôležité, aby bolo dieťa zaradené do správnej vedomostnej úrovne. Do jednotlivých vedomostných úrovní zaraďujeme deti podľa výsledkov ústneho alebo písomného testu.
Z dôvodu eliminácie stresu, úroveň vedomostí mladších detí určíme za základe jednoduchého pohovoru. Po vzájomnej dohode s rodičom zaradíme dieťa do jazykového kurzu Play1 alebo Play2.

Jazykové úrovne:

Malým deťom ponúkame 2 jazykové úrovne - Play 1, Play 2.

Play 1 úroveň je určená pre deti od 4 rokov. Deti sa hravou formou zoznamujú so základmi cudzieho jazyka. Vzdelávací plán.
Play 2 úroveň pre deti, ktoré ešte nevedia čítať a písať v materinskom jazyku. Deti sa naučia používať jednoduché anglické vety vo verbálnej forme. Vzdelávací plán.

Výuka:

Deťom je objasnené naučia intuitívne používať jednoduché vety a otázky v angličtine.
Vedomosti získavajú využívaním všetkých zmyslov. Sledujeme DVD príbehy, spievame pesničky, hráme divadlo... Deti dostávajú rôzne podnety, ktoré ich vtiahnu do príbehov.

Interaktívna výuka:

Počas celej výučby používame plnú interaktívnu podporu a rôzny doplnkový materiál.
Deti aktívne využívajú interaktívnu tabuľu so softvérom určeným na výuku anglického jazyka. Môžu sa na tabuli nielen učiť, ale aj hrať. A tak načerpávať nové vedomosti v uvoľnenej atmosfére.
Deti milujú rôzne "technické hračky". Preto ich výuka na interaktívnej tabuli veľmi upútava.

Aktuality z jazykového kurzu na webe:

Pokroky vo výuke je možné sledovať na www stránkach jednotlivých kurzov. Tu sa po každej lekcii dozviete:

 • čo sa Vaše deti naučili
 • ako sa im na lekcii darilo
 • čo by si mali doma zopakovať
 • veľa zaujímavých materiálov nájdete na stránke OUP

Ak Vám niečo nebude zrozumiteľné, môžete osloviť priamo lektora.

Hodnotenie:

Malé deti hodnotíme len ústne. Je prirodzené, že v deti neustále povzbudzujeme pochvalou. Deti sú hodnotené radi. Je pre nich motivujúce sledovať vlastné pokroky cez hodnotenie učiteľa. 
Po každej lekcii aktivita dieťaťa lektorom neformálne hodnotená samolepkou v žiackej knižke.
V tejto jazykovej úrovni deti nie sú testované. Pokroky v štúdiu sleduje lektor individuálnym prístupom k deťom.

Učebný materiál žiaka:

Pri výučbe jazykovej úrovne Play pracujeme so sadou učebného materiálu Playtime.  Sada pre žiaka obsahuje učebnicu s množstvom rôznych aktivít, ktorú odporúčame zakúpiť si pri zápise do kurzu. Aktuálne ceny učebníc nájdete v časti Termíny a ceny.

Čas a frekvencia vyučovania:

Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách počas školského roka. Vyučovanie neprebieha v čase riadnych školských prázdnin.
Lekcia trvá 60 minút.
Vyučovanie je 1 krát týždenne.
Rodičia deti záväzne prihlasujú na jazykový kurz na jeden školský rok.
Zápis do kurzov sa uskutoční pred začiatkom prvého polroka až do naplnenia kurzov.
Aktuálne ceny a termíny kurzov.

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.