Detský kurz: Child 6 - 10 rokov

Čo ponúkame:

 • Maximálny počet detí v jednej miniskupine je 8. Pri tomto počte sa dokáže lektor počas každej vyučovacej hodiny venovať každému dieťaťu individuálne. Zároveň je učenie v malej skupinke pre deti zaujímavé.
 • Základom vyučovania mladších deti jsú hry, pesničky, riekanky...
 • Lektor používa množstvo materiálov, ktorými sú deti fascinované - bábky, farebné kartičky, plagáty...
 • Nové slová sú deťom prestavované pomocou farebných kariet. Deti ukazujú na farebné karty, na obrázky v učebnici a opakujú slová. Tak sa deťom zafixuje nová slovná zásoba.
 • Neskôr ku každej kartičke s obrázkom pribudne kartička s napísaným slovom. Nasledujú aktivity, ktorými si dieťa osvojuje písomnú formu slova.
 • Lekcie sú oživené množstvom piesní, ktoré sa viažu na preberané učivo. Počas spievania sa deti pohybujú a tak naznačujú slová piesne. Aj toto slúži na upevňovanie nových vedomostí.
 • Deti zvedavo sledujú jednotlivé diely komiksu, ktorý je v ich učebnici. Na základe pútavých príbehov deti nacvičia divadelné predstavenia. Táto aktivita je u detí veľmi obľúbená. Zároveň sa počas nej naučia rozprávať rôzne texty.
 • Postupne si deti vytvárajú portfólio vlastných prác. Deti sa venujú maľovaniu, vystrihovaniu, písaniu... Sú to ich vlastné miniprojekty, ktorými radi prezentujú svoje pokroky. Preto sú tie najlepšie výsledky uverejnené aj na internetovaj stránke našej jazykovej školy.
 • A na pozadí týchto činností neustále študujú cudzí jazyk. Všetky aktivity sú zamerané tak, aby deti postupne získali vedomosti a sebavedomie na komunikáciu v anglickom jazyku.

Postupný rast získaných vedomostí:

Zradenie do správnej jazykovej úrovne:

Jazykové úrovne:

Výuka:

Interaktívna výuka:

Aktuality z jazykového kurzu na webe:

 • čo sa Vaše deti naučili
 • ako sa im na lekcii darilo
 • čo by si mali doma zopakovať
 • zadanie domácej úlohy...

Hodnotenie:

Učebný materiál žiaka:

Čas a frekvencia vyučovania: