foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Jakola...(ďalej len „organizátor“) a objednávateľ kurzu (ďalej len „objednávateľ“) sa dohodli na nasledujúcich všebobecných podmienkach, ktoré stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán:

 1. Objednanie kurzu. Objednávateľ vstupuje do zmluvného vzťahu podaním záväznej prihlášky a zaplatením plnej ceny za kurz.
 2. Platobné podmienky. Platbu za kurz je možné uhradiť v hotovosti u organizátora alebo prevodom na bankový účet organizátora. Platba prevodom sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania platby na bankový účet organizátora. Platbu je nutné vykonať pred zahájením kurzu.
 3. Zaradenie do kurzu. Pred zaradením do mini skupinových kurzov je doporučené objednávateľovi absolvovať vstupný test, ktorý je k dispozícii na www.jakola.sk alebo osobne u organizátora.
 4. Zahájenie kurzov.
  1. Nástupné termíny do mini skupinových kurzov sú uverejnené  na www.jakola.sk a u organizátora.
  2. Nástupný termín individuálneho kurzu si určí objednávateľ. Organizátor je povinný do 14 dní od uhradenia individuálneho kurzu obstarať individuálny kurz podľa zadania objednávateľa. Vopačnom prípade má právo objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez uhradenia storno poplatkov.
 5. Storno poplatky.
  1. Pred nástupným termínom pre mini skupinový kurz je storno poplatok 20% z ceny kurzu
  2. Po zahájení mini skupinového kurzu je storno poplatok 100% z ceny kurzu
  3. V prípade zrušenia kurzu so strany organizátora vzniká objednávateľovi nárok na vrátenie alikvotnej sumy za neodučené lekcie
 6. Pravidlá presunu  a zrušenie lekcií v individuálnom kurze
  1. Pri zrušení individuálnej lekcie viac ako 24 pred plánovaným časom, sa čas lekcie presunie na najbližší možný termín. Zrušenie individuálnej lekcie je možné vykonať telefonicky alebo osobne u organizátora
  2. Presun dohodnutých lekcií je možné zrealizovať počas trvania kurzu maximálne 2 krát.
  3. Pri zrušení individuálnej lekcie menej ako 24 pred plánovaným časom, sa lekcia považuje za odučenú.
  4. Pri individuálnom kurze je nutné lekcie vyčerpať do 6 mesiacov od zahájenia kurzu. Po tomto termíne je kurz považovaný za ukončený.
 7. Zmeny v kurzoch a lektoroch.
  1. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade organizačných potrieb na zmenu lektora.
  2. Požiadavke na zmenu lektora v mini skupinovom kurze zo strany objednávateľa organizátor vyhovie len v prípade, že o zmenu požiada minimálne 6 členov kurzu. O zmenu lektora je nutné požiadať písomne s uvedením konkrétneho dôvodu na zmenu.
  3. Požiadavke na zmenu lektora v individuálnom kurze zo strany objednávateľa organizátor vyhovie po zrealizovaní minimálne 3 lekcií. O zmenu lektora je nutné požiadať písomne s uvedením konkrétneho dôvodu na zmenu.
 8. Učebné materiály (učebnice, pracovné zošity...) Organizátor odporúča objednávateľovi zabezpečiť si učebné materiály pred začiatkom kurzu. Potrebné materiály organizátor špecifikuje pri zaradení do kurzu. V prípade záujmu si objednávateľ môže učebné materiály zakúpiť u organizátora.
 9. Ostatné
  1. Po skončení kurzu organizátor navrhne objednávateľovi optimálnu možnosť pre pokračovanie v ďalšom vzdelávaní.
  2. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre interné potreby organizátora.
  3. Organizátor nezodpovedá za stratu alebo odcudzenie vecí objednávateľa počas trvania kurzu
  4. Fajčenie je zakázané v celom objekte
  5. Počas lekcie je dôrazne neodporúčané používanie mobilných telefónov

Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2013

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.